Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van LISA.


Informatie

1. De stichting LISA, hierna te noemen LISA, heeft als doel het in een databank beschikbaar hebben van informatie over vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland. LISA maakt voor de totstandkoming van deze landelijke databank, het LISA-register, gebruik van gegevens van diverse regionale bronhouders, de Regionale Samenwerkingsverbanden. LISA heeft een uitvoeringsorganisatie in het leven geroepen, de LISA-projectorganisatie, welke ter zake van onder meer gegevenslevering kan optreden namens LISA.
   
2. LISA behoudt zich ten aanzien van het LISA-register en de daarin opgenomen gegevens alle auteurs- en databankrechten voor.
   
3. Op aanvraag worden gegevens uit het LISA-register, afkomstig van meer dan één regionale bronhouder, geleverd tegen vooraf overeengekomen tarieven en betalingsvoorwaarden.
   
4. Alle gegevens worden jaarlijks met terugwerkende kracht aangepast. Voor het monitoren van ontwikkelingen dienen telkens de meest recente gegevens opgevraagd te worden.
   
5. Door uniformering van regionale bestanden door LISA zijn er beperkte verschillen mogelijk in de cijfers die LISA en registerhouders publiceren.
   
6. Voor overheden binnen het werkgebied van een Regionaal Samenwerkingsverband kunnen in samenhang met andere prijzen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden.
   
7. Als gebruiker van de LISA data kunt u onjuistheden aantreffen. LISA wil haar kwaliteit continu verbeteren en vraagt haar klanten dan ook om eventuele onjuistheden terug te koppelen.
   
Leveringsvoorwaarden
8. De aanvrager van gegevens uit het LISA-register krijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht van de geleverde gegevens.
   
9. De uit het LISA-register geleverde gegevens mogen alleen voor eigen (intern) gebruik worden aangewend. Publicatie van gegevens over een individuele vestiging in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Publicatie van LISA-gegevens op internet is niet toegestaan.
   
10. Adresgegevens uit het LISA-register mogen nooit worden gebruikt voor basisenquêtering naar werkgelegenheid dan wel voor het opzetten en onderhouden van bestanden met dat doel.
   
11. Onverminderd het bepaalde in lid 9 is publicatie van gegevens uit het LISA-register in artikelen en onderzoeken slechts toegestaan met duidelijke bronvermelding (Bron: 'LISA', inclusief het jaar waarop de gegevens betrekking hebben).
   
12. De aangevraagde, geleverde, gebruikte en/of afgeleide gegevens uit het LISA-register mogen niet aan derden worden doorgeleverd.
   
13. LISA is gerechtigd aanvullende waarborgen te vragen ter nakoming van het bepaalde in de voorgaande leden 9 tot en met 12, alsmede ter nakoming van betalingsverplichtingen.
   
14. De beperkingen op het gebruiksrecht zoals omschreven in deze voorwaarden gelden niet voor zover het gaat om gebruik welke krachtens dwingende wettelijke bepalingen is toegestaan.
   
15. LISA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de consequenties van het gebruik van de geleverde gegevens.